Föreningen


Logo_Large

Information om Södra Ringsjöortens Bygdeförening

  • Arbetar för en levande landsbygd
  • Dokumenterar bygdens historia och för den vidare
  • Stimulerar och stödjer ideella föreningar/organisationer som är verksamma i bygden
  • Skapar kulturella verksamheter som samlar och ger stimulans åt bygdens befolkning
  • Stödjer enskilda initiativ när det gäller utveckling av näringslivet i bygden

Föreningens verksamhetsområde omfattar bygden söder om Ringsjön och skall vara politiskt och religiöst obunden.
Medlemskap i föreningen skall vara öppet för alla.
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
På årsmötet väljs styrelse, revisorer, valberedning och det beslutas om medlemsavgift.
Årsmötet beviljar också ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Endast årsmötet får ändra stadgar eller upplösa föreningen.
Om föreningen skall upplösas skall föreningens tillgångar användas till kulturella ändamål i Ringsjöbygden.

Medlemsinfo

 

 

Styrelsen